Hiển thị
  08/11/2019

MỞ LỚP SỸ QUAN QUẢN LÝ MÁY TÀU BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

Đào tạo Sỹ quan Máy tàu biển mức trách nhiệm quản lý hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000KW trở lên đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Đăng ký giảm giá