MỞ LỚP SỸ QUAN AN NINH TÀU BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

  08/11/2019

MỞ LỚP SỸ QUAN AN NINH TÀU BIỂN TẠI HẢI PHÒNG

LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)

 

Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những người có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của  một Sĩ quan an ninh tàu biển (Ship Security Officer - SSO), như định nghĩa trong phần A/2.1.6 và phần A/12  của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/ 5 của Bộ luật về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (Bộ luật STCW) sửa đổi, mà cụ thể là nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện và duy trì Kế hoạch an ninh tàu biển và phối hợp với Cán bộ an ninh công ty (CSO) và các cán bộ an ninh bến cảng (PFSO).

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu khóa huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể thực hiện nhiệm vụ Sỹ quan an ninh tàu biển như quy định A/12.2 của Bộ luật ISPS và A-VI/5 của Bộ luật STCW, bao gồm tối thiểu như sau:

- Thực hiện kiểm tra an ninh thường kỳ trên tàu để đảm bảo các biện pháp an ninh phù hợp được duy trì;
- Duy trì và giám sát việc thực hiện Kế hoạch An ninh Tàu, kể cả việc bổ sung sửa đổi liên quan;
- Điều phối các hoạt động trong an ninh trong quá trình làm hàng, cung cấp lương thực thực phẩm và dự trữ của tàu với những người trên tàu và với nhân viên an của bến cảng;
- Đề xuất những bổ sung sửa đổi cho Kế hoạch An ninh Tàu;
- Báo cáo cho Cán bộ an ninh Công ty về bất kỳ khiếm khuyết và sự không phù hợp nào được phát hiện trong các lần đánh giá nội bộ, soát xét định kỳ, các đợt kiểm tra an ninh trên tàu, kiểm tra sự tuân thủ và thực hiện các hành động khắc phục;
- Nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác an ninh trên tàu;
- Đảm bảo việc huấn luyện về an ninh đầy đủ cho những người trên tàu, tùy theo mức độ yêu cầu;
- Báo cáo tất cả các sự cố an ninh;
- Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch an ninh tàu với Cán bộ An ninh Công ty và Cán bộ an ninh bến cảng; và
- Đảm bảo các thiết bị an ninh trên tàu được hoạt động, thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng phù hợp.

Địa chỉ : Trường Cao Đẳng Duyên Hải

Số 165 đường Quán Trữ (ngõ 109 đường Trường Chinh cũ), phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

LIÊN HỆ: 0946868934 ( Ms.Hồng)

Bình luận

Tin tức mới