Hiển thị
  08/11/2019

LỚP NGHIỆP VỤ AN TOÀN SINH MẠNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THUYỀN VIÊN TẠI HẢI HẢI PHÒNG

Chương trình này hướng dẫn làm quen về an toàn và huấn luyện cơ bản cho thuyền viên nắm được những yêu cầu tối thiểu theo Quy định VI/1 của Công ước quốc tế STCW78, sửa đổi 2010 về an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội trên tàu biển.

  08/11/2019

MỞ LỚP PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CƠ BẢN VỀ THUYỀN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Nội dung chương trình nhằm đào tạo và huấn luyện đáp ứng những Tiêu chuẩn được nêu tại Bảng A-VI/1-2. Để đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu về năng lực trong việc phòng cháy chữa cháy

  08/11/2019

MỞ LỚP NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT CỨU SINH THUYỀN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình nhằm huấn luyện thuyền viên đạt năng lực kỹ thuật cứu sinh được nêu tại bảng A – VI/1-1 của bộ luật STCW78, sửa đổi 2010. Để thoả mãn các tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ thuật cứu sinh, học viên phải có khả năng sống sót trong trường hợp phải rời

Đăng ký giảm giá