Hiển thị
  08/11/2019

LỚP NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TÀU DẦU CHO SỸ QUAN VÀ THUYỀN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu Dầu (Basic training for Oil tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu dầu

  08/11/2019

LỚP NGHIỆP VỤ NÂNG CAO TÀU DẦU CHO SỸ QUAN VÀ THUYỀN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu Dầu (Advanced training for Oil tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu dầu

  08/11/2019

LỚP NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TÀU HÓA CHẤT CHO SỸ QUAN VÀ THUYỀN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu hoá chất (basic training for chemical tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu hoá chất.

  08/11/2019

LỚP NGHIỆP VỤ NÂNG CAO TÀU HÓA CHẤT CHO SỸ QUAN VÀ THUYỂN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu hoá chất (Advanced training for Chemical tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu hoá ch

  08/11/2019

LỚP NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TÀU KHÍ HÓA LỎNG DÀNH CHO SỸ QUAN VÀ THUYỀN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình được xây dựng để huấn luyện sỹ quan, thuyền viên nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực trong Bảng A-V/1-2-1 của Bộ luật STCW1978/2010.

  08/11/2019

KHÓA HỌC NÂNG CAO TÀU KHÍ HÓA LỎNG CHO SỸ QUAN VÀ THUYỀN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu khí hoá lỏng (Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên t

  08/11/2019

KHÓA HỌC AN TOÀN TÀU KHÁCH VÀ TÀU KHÁCH RO-RO THUYỀN VIÊN TẠI HẢI PHÒNG

Chương trình huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần có để có thể làm việc an toàn trên loại tàu đặc thù là tàu khách và tàu khách Ro-Ro theo yêu cầu quy định V/2 của STC

Đăng ký giảm giá